RussianLithuanianEnglishLBA Įstatai

 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽO ASOCIACIJOS
ĮSTATAI

 

 

I. Bendrosios nuostatos


1. Lietuvos sportinio bridžo asociacija (LBA) (toliau vadinama „Asociacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, narystės pagrindu vienijantis bridžo klubus bei kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas sportinio bridžo organizacijas.

2. Asociacija koordinuoja savo narių veiklą, plėtoja sportinį bridžą Lietuvoje, sudaro vienodas sąlygas Asociacijos nariams dalyvauti Lietuvos Respublikos bridžo čempionatuose, užtikrina Lietuvos Respublikos rinktinių rengimą ir atstovavimą pasaulinėse olimpiadose, pasaulio, Europos čempionatuose, kitose tarptautinėse varžybose, atstovauja Asociacijos narių interesams ir juos gina.

3. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei šių įstatų.

4. Asociacija neatsako už savo narių veiklą, o nariai neatsako už Asociacijos veiklą.

5. Asociacija turi savo antspaudą su pavadinimu, privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikos kredito įstaigoje.

6. Asociacija gali burtis į kitas sąjungas, asociacijas, stoti į tarptautines organizacijas, kurių veikla ir tikslai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

7. Asociacijos buveinės adresas – Kauno g. 3A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika. Asociacijos veikla neterminuota.

8. Asociacijos finansinės veiklos metai yra nuo rugsėjo mėn. 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos.

 

II. Asociacijos veiklos tikslai, veiklos sritys bei rūšys


9. Asociacijos veiklos tikslas yra koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti savo narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija veikia tokiose srityse:

9.1. plėtotoja ir populiarina sportinį bridžą Lietuvos Respublikoje;

9.2. prisideda prie Lietuvos Respublikos valstybinės kūno kultūros ir sporto programos vykdymo.

10. realizuodama savo tikslus Asociacija vykdo tokias veiklos rūšis:

10.1. rengia Lietuvos Respublikos pirmenybes, kitus sportinius renginius;

10.2. užtikrina Lietuvos Respublikos sportinio bridžo rinktinių parengimą ir dalyvavimą svarbiausiose tarptautinėse varžybose;

10.3. prireikus tarpininkauja, kad sportinio bridžo klubai, kitos viešosios sportinio bridžo organizacijos, sportininkai, treneriai galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo sutartis su atitinkamomis Lietuvos Respublikos bei užsienio organizacijomis;

10.4. tvarko Asociacijos apskaitą;

10.5. gina Asociacijos narių teises ir jiems atstovauja;

10.6. atstovauja Lietuvos sportiniam bridžui atitinkamose tarptautinėse organizacijose.

11. Numatytoms veiklos rūšims įgyvendinti Asociacija turi teisę:

11.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą,propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;

11.2. pirkti ar kitaip įgyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

11.3. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai, sudarant  su jais darbo sutartis įstatymų nustatyta tvarka;

11.4. gauti paramą Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka iš tarptautinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, kitų juridinių, o taip pat fizinių asmenų;

11.5. steigti (būti steigėja) juridinius asmenis, registruojamus ir veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, išskyrus tokius juridinius asmenis, kurių civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jų dalyviu;

11.6. vienytis į asociacijų sąjungas.

12. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose.

 

III. Priėmimo į Asociacijos narius, išstojimo, pašalinimo iš jos sąlygos bei tvarka


13. Asociacijos nariais gali būti bridžo klubai, kitos sportinio bridžo organizacijos.

14. Asociacijos narių priėmimo ir išstojimo klausimą, pateikus raštišką prašymą, sprendžia Asociacijos prezidiumas. Sportinio bridžo klubas, kita sportinio bridžo organizacija, pageidaujantis būti Asociacijos nariu, privalo pateikti savo steigimo dokumentą ir prašymą Asociacijos prezidiumui, kuris ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo minėtų dokumentų gavimo dienos turi priimti atitinkamą sprendimą. Jeigu Asociacijos prezidiumas nusprendžia priimti organizaciją į Asociacijos narius, pastaroji privalo ne vėliau kaip per tris mėnesius sumokėti stojamąjį nario mokestį.

15. Asociacijos garbės nariais gali būti pripažinti fiziniai asmenys, nusipelnę Lietuvos Respublikos sportinio bridžo srityje. Šį vardą suteikia Asociacijos suvažiavimas. Asociacijos garbės nario statusas yra simbolinis ir nesuteikia papildomų teisių vykdant Asociacijos veiklą.

16. Asociacijos nariai gali bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju Asociacijos narių mokesčiai ar kitaip Asociacijai perduotos lėšos ar turtas negrąžinami. Prašymas išstoti iš Asociacijos pateikiamas Asociacijos prezidentui. 

17. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos už įstatuose nurodytų pareigų nevykdymą, Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimą bei drausminius nusižengimus. Asociacijos nario pašalinimo klausimą sprendžia Asociacijos suvažiavimas. Apie ketinimą pašalinti narį iš Asociacijos prezidiumas praneša tam nariui ne vėliau kaip likus dviems savaitėms iki suvažiavimo susirinkimo, kuriame bus sprendžiamas nario pašalinimo klausimas. Asociacijos narys turi teisę pateikti raštiškus paaiškinimus.

 

IV. Asociacijos narių teisės ir pareigos


18. Asociacijos nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo mokamo stojamojo ar nario mokesčio dydžio bei teikiamos Asociacijai paramos.

19. Asociacijos nariai turi teisę:

19.1. laikydamiesi nustatytos tvarkos teikti kandidatus į valdymo organus ar revizijos komisijos narius;

19.2. nustatyta tvarka naudotis Asociacijos inventoriumi ir materialine - technine baze;

19.3. dalyvauti Asociacijos rengiamuose susirinkimuose, konferencijose;

19.4. bet kada išstoti iš Asociacijos, pranešant apie tai raštu Asociacijos prezidentui. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

19.5. apskųsti suvažiavimui Asociacijos prezidento ir prezidiumo sprendimus;

19.6. gauti Asociacijos paramą, išskyrus Asociacijų įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 2, 3 punktuose numatytus atvejus;

19.7. teikti pasiūlymus Asociacijos veiklai gerinti;

19.8. susipažinti su Asociacijos dokumentais bei gauti visą informaciją apie Asociacijos veiklą;

19.9. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

19.10. kitas teisės aktuose ar šiuose įstatuose nustatytas teises.

20. Asociacijos nariai privalo:

20.1. laikytis Asociacijos įstatų;

20.2. vykdyti Asociacijos organų sprendimus;

20.3. laiku mokėti nario mokesčius;

20.4. tausoti ir tikslingai naudoti Asociacijos turtą.

21. Dokumentai ir kita informacija apie Asociacijos veiklą nariams pateikiama neatlygintinai. Su šia informacija nariai gali susipažinti Asociacijos buveinėje.

 

V. Pranešimų, dokumentų ir kitos informacijos paskelbimo tvarka


22. Asociacijos prezidentas, remdamasis prezidiumo sprendimu, pranešimą apie šaukiamą Asociacijos suvažiavimą likus ne mažiaus kaip 30 (trisdešimčiai) dienų (apie pakartotinį suvažiavimą likus ne mažiau kaip 15 (penkiolikai) dienų) iki Asociacijos suvažiavimo skelbia viešai dienraštyje „Lietuvos Rytas“ arba įteikia kiekvienam Asociacijos nariui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku. Pranešime nurodoma organizuojamo suvažiavimo data, laikas, vieta, darbotvarkė ir visa kita įstatymų reikalaujama informacija.

23. Pranešimai apie prezidiumo susirinkimus skelbiami Asociacijos prezidiumo patvirtinta tvarka.

24. Dokumentai ir visa kita informacija apie Asociaciją, jos veiklą, suvažiavimo, prezidiumo ar prezidento priimtus sprendimus Asociacijos nariui pareikalavus pateikiama Asociacijos buveinėje, taip pat skelbiama Asociacijos interneto svetainėje.

25. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus viešai skelbtini Asociacijos pranešimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos Rytas“.

 

VI. Asociacijos organai bei jų kompetencija


26. Asociacijos organai yra suvažiavimas, prezidiumas, prezidentas ir revizijos komisija. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

27. Asociacijos suvažiavimas yra aukščiausiasis Asociacijos organas. Suvažiavimai gali būti eiliniai ir neeiliniai. Eilinius suvažiavimus prezidiumas rengia vieną kartą per metus kiekvienais metais. Neeiliniai suvažiavimai rengiami ne mažiau kaip ketvirtadalio Asociacijos narių, revizijos komisijos reikalavimu arba prezidiumo ar prezidento sprendimu. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys suvažiavime turi vieną balsą.

28. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, jeigu jame dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių. Suvažiavimo sprendimai laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimai dėl įstatų keitimo, dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimami ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų. Sprendimai suvažiavime priimami atviru balsavimu. Dėl personalijų skyrimo, atšaukimo ar pašalinimo balsuojama slaptai. 

29. Jeigu suvažiavime nėra kvorumo, šių įstatų 22 straipsnyje nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek suvažiavime dalyvavo Asociacijos narių.

30. Asociacijos suvažiavimo kompetencijai priklauso:

30.1. keisti Asociacijos įstatus;

30.2. rinkti prezidiumą, prezidentą, revizijos komisiją bei atšaukti jų įgaliojimus;

30.3. tvirtinti Asociacijos veiklos programą ir darbo kryptis;

30.4. priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

30.5. išklausyti Asociacijos prezidiumo, prezidento ir revizijos komisijos ataskaitas, jas tvirtinti arba netvirtinti;

30.6. suteikti Asociacijos garbės nario vardą;

30.7. svarstyti ir spręsti kitus prezidiumo, prezidento ir Asociacijos narių pasiūlytus klausimus;

30.8. nustatyti stojamojo ir kasmetinio nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką ir periodiškumą (ši tvarka tvirtinama atskiru dokumentu);

30.9. tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę.

31. Asociacijos prezidiumas yra kolegialus valdymo organas. Prezidiumą renka suvažiavimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Prezidiumą, kartu su prezidentu, sudaro 7 (septyni) nariai. Asociacijos prezidiumas posėdžius rengia ne rečiau kaip kartą į ketvirtį. Prezidiumas sprendimus gali priimti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 prezidiumo narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Prezidiumo nariais negali būti Asociacijos etatiniai darbuotojai. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Asociacijos prezidentas.

32. Prezidiumo nariai turi teisę atsistatydinti iš einamų pareigų. Prašymas dėl atstatydinimo pateikiamas Asociacijos prezidentui. Prezidentas, pasikonsultavęs su prezidiumo nariais, sprendimą priima ne vėliau kaip per dvi savaites nuo prašymo gavimo dienos.

33. Laisvai prezidiumo nario vietai užimti prezidentas šaukia neeilinį Asociacijos narių suvažiavimą.

34. Prezidiumo funkcijos:

34.1. sušaukti suvažiavimą;

34.2. rengti dokumentus Asociacijos suvažiavimui;

34.3. priimti juridinius asmenis į Asociacijos narius;

34.4. įgyvendinti suvažiavimų sprendimus;

34.5. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

34.6. priimti asmenis į darbą Asociacijoje, nustatyti jų pareigybes, atlyginimus, tvirtinti darbuotojų pareiginius nuostatus;

34.7. tvirtinti renginių sąmatas, materialinių vertybių nurašymo aktus;

34.8. išklausyti revizijos komisijos metines ataskaitas;

34.9. tvirtinti metinį varžybų kalendorinį planą;

34.10. tvirtinti išvykstančių į tarptautines varžybas Lietuvos Respublikos rinktinių formavimo tvarką ir sudėtį;

34.11. tvirtinti respublikinių varžybų nuostatus ir Lietuvos Respublikos rinktinių pasirengimo programas;

34.12. tvirtinti vyr. teisėją respublikinėms varžyboms;

34.13. tvirtinti teisėjų ir žaidėjų kvalifikacinius lygius;

34.14. per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos parengia ir pateikia suvažiavimui praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;

34.15. priimti sprendimus dėl Asociacijai nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto sandorių sudarymo, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos. Taip pat sprendimus dėl kilnojamojo ar nekilnojamojo turto įsigijimo.

35. Asociacijos prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, renkamas suvažiavime 4(ketverių) metų kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas.

36. Asociacijos prezidentas vadovauja Asociacijos darbui, pirmininkauja prezidiumo posėdžiams, vienasmeniškai veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu, pasirašo prezidiumo sprendimus, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, atstovauja Asociacijai teismuose, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka, sprendžia kitus LR Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

37. Prezidentui nesant, jį pavaduoja viceprezidentas. Viceprezidentą prezidento siūlymu renka suvažiavimas.

38. Revizijos komisija yra Asociacijos kontrolės organas. Revizijos komisija:

38.1. tikrina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės - finansinės veiklos dokumentus;

38.2. tikrina Asociacijos valdymo organų veiklą;

38.3. atlieka bet kokius Asociacijos veiklos patikrinimus suvažiavimo pavedimu;

38.4. apie savo veiklą ar patikrinimų metu nustatytus pažeidimus atsiskaito prezidiumui ir suvažiavimui.

39. Revizijos komisiją sudaro 3 (trys) nariai. Revizijos komisija renkama 4 (keturių) metų laikotarpiui. Revizijos komisijos nariais negali būti prezidiumo nariai.

 

VII. Lėšų ir pajamų šaltiniai, jų naudojimo tvarka


40. Asociacijos lėšas sudaro:

40.1. stojamieji ir nario mokesčiai;

40.2. fizinių asmenų, juridinių asmenų suteiktos lėšos, labdaros ir paramos fondų parama;

40.3. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;

40.4. lėšos už Asociacijos teikiamas paslaugas, reklamą;

40.5. kitos teisėtai gautos lėšos, tame tarpe ir valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių skirtos lėšos sporto ir kitoms tikslinėms programoms įgyvendinti.

41. Asociacijos turtas ir lėšos naudojami įstatuose numatytiems tikslams bei veiklai įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams. 

42. Asociacijos lėšų panaudojimą kontroliuoja revizijos komisija. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja valstybinė mokesčių inspekcija, kiek tai susiję su mokesčių mokėjimu.

43. Asociacijos lėšos laikomos banke ir kasoje.

 

VIII. Asociacijos veiklos viešumas


44. Asociacijos suvažiavimo protokolas, prezidiumo sprendimai bei kiti dokumentai skelbiami Asociacijos interneto svetainėje. Asociacijos nario atstovas turi teisę susipažinti su visais Asociacijos dokumentais, daryti jų kopijas bei nuorašus.

 

IX. Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

 

45. Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo klausimus sprendžia, nuostatus tvirtina Asociacijos prezidiumas, vadovaudamasis šiais įstatais ir galiojančiais įstatymais.

46. Asociacijos filialų ir atstovybių vadovus skiria ir juos atšaukia Asociacijos prezidiumas.

 

X. Asociacijos įstatų keitimo tvarka


47. Asociacijos įstatų keitimo projektą paruošia Asociacijos prezidento sudaryta darbo grupė. Paruoštas projektas kartu su suvažiavimo darbotvarke, pateikiamas susipažinti kiekvienam Asociacijos nariui ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki suvažiavimo, kuriame tie pakeitimai ar papildymai bus svarstomi. Asociacijos įstatai keičiami suvažiavimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų. Priimti įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Kartu su įstatų pakeitimais Asociacija juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų Asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

 

XI. Asociacijos pertvarkymo ir pabaigos ypatumai


48. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

 

Įstatai priimti Lietuvos sportinio bridžo asociacijos suvažiavime, įvykusiame 2004 m.

gruodžio mėn. 11 dieną.

Įstatai pasirašyti 2005 m. vasario 11 d.

 

 


@2009 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽIO ASOCIACIJA. All Rights Reserved.
Please contact Administrator with any technical comments or questions about this site.