RussianLithuanianEnglishLBA Apeliacijų pateikimo taisyklės

Apeliacijų pateikimo Lietuvos sportinio bridžo asociacijos organizuojamose pirmenybėse taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Apeliacijų pateikimo Lietuvos sportinio bridžo asociacijos organizuojamose pirmenybėse taisyklės (toliau – taisyklės) - nustato apeliacijų pateikimo tvarką ir terminus Lietuvos sportinio bridžo asociacijos organizuojamose pirmenybėse.

2. Lietuvos sportinio bridžo asociacijos (toliau – LBA) organizuojamose porinėse ar asmeninėse pirmenybėse dalyvaujantis žaidėjas ar komandinėse pirmenybėse dalyvaujančios komandos atstovas gali pateikti apeliaciją dėl bet kurio teisėjo sprendimo, priimto prie jo (ar komandos) stalo. Apeliacija pateikiama tik tuo atveju, jeigu abu poros žaidėjai (išskyrus asmenines pirmenybes) sutinka pateikti apeliaciją.

3. Apeliacijas svarsto apeliacinė komisija:
   3.1. asmeninių ir porinių pirmenybių metu apeliacijas svarsto LBA varžybų komisaro, jam nesant – varžybų teisėjo, sudaryta 5 asmenų apeliacinė komisija;
   3.2. komandinių pirmenybių metu apeliacijas svarsto A lygos komandų paraiškose nurodyti atstovai. Komandinių pirmenybių varžybose nedalyvaujant kuriam nors apeliacinės komisijos nariui, jį pakeičia kitas, varžybose dalyvaujantis, komandos žaidėjas. Rekomenduojama nedeleguoti dviejų vienos poros žaidėjų.

4. Visos apeliacijos pateikiamos tik per teisėją.

5. Apeliacija pildoma nustatytos formos blanke (1 priedas), kuriame turi būti nurodyta:
   - pirmenybių pavadinimas;
   - dalinimo, turo numeris;
   - žaidėjų, žaidusių tą dalinimą, pavardės pagal pozicijas prie stalo;
   - kortų išsidėstymas;
   - varžymosi seka;
   - įžaidinėjimo seka;
   - situacijos aprašymas;
   - teisėjo priimtas sprendimas.

6. Kartu su apeliacija pateikiamas 50 Lt užstatas.

II. APELIACIJŲ PATEIKIMO TERMINAI IR NAGRINĖJIMAS

7. Apeliacijos dėl rezultatų neteisingo įvertinimo juos skaičiuojant, dėl klaidingo duomenų įvedimo ir kitų klaidų, nesusijusių su pačiu žaidimu, pateikiamos ne vėliau kaip per 30 min. nuo oficialių rezultatų paskelbimo.

8. Apeliacijos dėl pirmenybių atrankinio etapo rezultatų perskaičiavimo jau vykstant sekančiam etapui patenkinimo klausimą sprendžia teisėjas.

9. Apeliacijos, susijusios su žaidimu, pateikiamos ne vėliau kaip 20 min. po paskutinio tos sesijos/turo dalinimo pabaigos.

10. Gavęs apeliaciją, pirmenybių teisėjas informuoja apeliacinės komisijos narius apie apeliacijos nagrinėjimo laiką ir vietą.

11. Apeliacijos nagrinėjime dalyvauja abiejų konflikte dalyvaujančių pusių atstovai bei visi galintys dalyvauti apeliacinės komisijos nariai. Apeliacinė komisija privalo priimti sprendimą pateiktos apeliacijos klausimu.

12. Apeliacinė komisija privalo priimti sprendimus kiekvienos pateiktos apeliacijos klausimu iki sekančio mačo/sesijos pradžios ar iki nugalėtojų apdovanojimo ceremonijos, jei apeliacija pateikta dėl paskutinio turo.

III. APELIACIJŲ, PATEIKTŲ KOMANDINIŲ PIRMENYBIŲ METU, SVARSTYMAS

13. A lygos komandinių pirmenybių metu pateiktos apeliacijos svarstyme dalyvauja visų nesuinteresuotų komandų atstovai. B lygos komandinių pirmenybių metu pateiktas apeliacijas svarsto A lygos komandinių pirmenybių apeliacinė komisija.

14. Apeliacijos svarstyme dalyvauja komandų, su kuriomis susijusi apeliacija, atstovai. Apeliacija atmetama, jeigu jos svarstyme nedalyvauja apeliaciją pateikusio komandos atstovas. Komandos, dėl kurios veiksmų ar neveikimo pateikta apeliacija, atstovo nedalyvavimas apeliacijos svarstymo nesustabdo.

15. Apeliacijos svarstymas pradedamas komandos, pateikusios apeliaciją, atstovo pranešimu. Po to pranešimą padaro komandos, dėl kurios veiksmų ar neveikimo pateikta apeliacija, atstovas. Minėtų komandų atstovams užduodami klausimai. Atsakius į užduotus klausimus, suinteresuotų komandų atstovai privalo pasišalinti iš apeliacijos svarstymo vietos.

16. Išklausiusi šių taisyklių 11 punkte nurodytų komandų atstovų paaiškinimus, apeliacinė komisija priima sprendimą ir paskelbia jį teisėjui bei suinteresuotų komandų atstovams.

17. A lygos atkrintamosiose varžybose ir atrankos į A lygą varžybose apeliacija turi būti apsvarstyta iki kito ketvirčio pradžios. Pirmo ketvirčio apeliacija gali būti nagrinėjama pasibaigus antrajam ketvirčiui. Apeliaciją svarsto kitų dviejų komandų atstovai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Apeliacinės komisijos narys privalo dalyvauti jam pavestos apeliacijos svarstyme. Nedalyvavimas laikomas etikos pažeidimu ir baudžiamas drausmine nuobauda – porų pirmenybėse (maksimaliam rezultatui) – vidutine bauda, porų pirmenybėse (IMP) – 3 IMP bauda, komandinėse pirmenybėse 1 VP bauda baudžiama komanda, kurios narys nedalyvavo apeliacijos svarstyme. Jei apeliacinės komisijos narys negali dalyvauti apeliacijos svarstyme dėl objektyvių priežasčių, tai varžybas pravedantis teisėjas paskiria naują narį savo nuožiūra.

19. Apeliacinė komisija savo sprendimu negali pakeisti pirmenybių teisėjo sprendimo dėl WBF kodekso pritaikytų straipsnių ar paskirtų drausminių nuobaudų.

LBA Viceprezidentas
Gintaras Simanaitis

LBA varžybų Komisaras
Artūras Žilanus


@2009 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽIO ASOCIACIJA. All Rights Reserved.
Please contact Administrator with any technical comments or questions about this site.