RussianLithuanianEnglishLBA

   Lietuvos sportinio bridžo asociacija (LBA) (toliau vadinama „Asociacija“) yra pagrindinė nacionalinė organizacija, plėtojanti ir populiarinanti sportinį bridžą Lietuvos mastu ir vieninjanti lokalinius ar regioninius Lietuvos bridžo klubus. Pagrindinė šios organizacijos funkcija nustatyti politikos bridžo srityje gaires bei spręsti pagrindinius bridžo klausimus nacionaliniu mastu (parengti pagrindinius dokumentus, reglamentuojančius bridžo žaidimą Lietuoje, nustatyti sistemų politikos nuostatas, meistro balų skaičiavimą bei kvalifikacijos suteikimą, Lietuvos rinktinės sudarymą, atstovavimą tarptautinėse varžybose ir pan.). Formuodama politiką bridžo srityje, Asociacija pirmiausiai vadovaujasi savo narių teisėtais interesais bei siekia sudaryti sąlygas savo narių teisėtų interesų ir teisių realizavimui.

    Be šios funkcijos, Asociacija organizuoja pagrindinius čempionatus nacionaliniu mastu: Lietuvos komandinį čempionatą, Lietuvos porines pirmenybes maksimaliam rezultatui ir vidurkiui, Lietuvos asmenines pirmenybes, jaunimo bei mišrių porų pirmenybes.

    Asociacija taip pat vykdo įvairias organizacines funkcijas, kuriomis siekiama sudaryti tinkamas sąlygas Lietuvos bridžo populiarinimui bei savo narių teisėtų interesų bridžo srityje realizavimui.

    Asociacija taip pat yra pagrindinė organizacija atstovaujanti Lietuvos bridžo žaidėjų interesus tarptautiniu mastu. Šiuo metu Asociacija yra Europos Bridžo lygos ir Pasaulio bridžo federacijos narė. Asociacija stengiasi, kad Lietuvoje sportinio bridžo principai ir reikalavimai atitiktų Europos bridžo lygos standartus ir pasaulinius reikalavimus, įsijungia į minėtų organizacijų veiklą, koordinuojant sportinio bridžo klausimų sprendimą tarptautiniu mastu, siekia dalyvauti teisėjų, trenerių ugdymo ir kompetencijos kėlimo, metodinės medžiagos rengimo ir kitoje sportinio bridžo vystymo veikloje. Atskirai paminėtinas siekis kelti Lietuvos žaidėjų kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose tarptautiniuose turnyruose. Lietuvos nacionalinė bei jaunimo rinktinė periodiškai dalyvauja Europos ir pasaulio lygio turnyruose nuo 1992 m. Kaip vienas iš paskutiniųjų paminėtinas 2008 m. 49 – as Europos komandinis čempionatas (Pau, Prancūzija) bei 1-osios Proto olimpinės žaidynės (Pekinas, Kinija). Asociacija aktyviai bendradarbiauja ir su kitų šalių asociacijomis, ypač artimiausiųjų kaimynų: Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos. Bendradarbiavimas dažniausiai pasireiškia tarpusavio pagalba dėl sportinio inventoriaus, metodinių priemonių bei teisėjavimo.

    Asociacijos nariai – lokaliniai ar regioniniai bridžo klubai. Šiuo metu asociaciją sudaro du nariai: Kauno bei Vilniaus bridžo klubai.

    Asociacijos institucijos yra šios: suvažiavimas, prezidiumas, prezidentas ir revizijos komisija. Suvažiavimas yra pagrindinė institucija, renkanti kitas asociacijos institucijas, tvirtinanti Asociacijos veiklos programą bei darbo kryptis, kitų asociacijos institucijų ataskaitas, galinti keisti Asociacijos įstatus ar priimanti kitus pagrindinius sprendimus dėl Asociacijos gyvavimo ar veiklos. Prezidiumas ir Prezidentas yra pagrindinės vykdomosios institucijos, kurios vykdo Asociacijai pavestus uždavinius ir funkcijas. Prezidiumas yra kolegiali institucija (ją kartu su prezidentu, sudaro 7 (septyni) nariai), kurią renka suvažiavimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Atskirai paminėtinas LBA komisaras, kuris yra atsakingas už nacionalinių čempionatų ir pirmenybių organizavimą.
@2009 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽIO ASOCIACIJA. All Rights Reserved.
Please contact Administrator with any technical comments or questions about this site.